tin tuc

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Thứ tư - 10/08/2022 02:57
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc hệ trọng của Đảng và Nhà nước, do đó phải được tiến hành một cách khoa học, thận trọng, thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới chính là đầu tư cho phát triển lâu dài và bền vững của đất nước góp phần xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực thực tiễn, chuyên môn sâu và có đạo đức cách mạng trong sáng, hết lòng phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đây chính là chủ trương quan trọng, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong suốt tiến trình cách mạng, nhất là trong 35 năm đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
Công tác cán bộ nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng luôn giữ vị trí hệ trọng trong hệ thống chính trị của mỗi quốc gia, vì thế việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở mỗi thời kỳ cách mạng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển, bền vững của đất nước. Thực tế cho thấy, cán bộ là những người đem chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước giải thích cho nhân dân hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, cán bộ là người phải nắm rõ tình hình thực tiễn và nắm được yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân để báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để từ đó xây dựng chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp.
Sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đang tích cực chuyển mình hội nhập quốc tế cũng chính là lúc chuẩn bị cho công tác chuyển giao giữa các thế hệ cán bộ. Vì thế, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách chuẩn bị cho sự chuyển giao phù hợp với tình hình mới. Thực tiễn đòi hỏi, người cán bộ làm việc trong tình hình mới phải đề cao tinh thần dân tộc, yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân. Vì thế, Đảng ta chỉ ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời gian tới: “bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Đại hội XIII đề ra quan điểm chỉ đạo: “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên nghiệp, tận tụy, có kinh nghiệm và hết lòng phục vụ nhân dân đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, trong thời gian tới, cần tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả một số giải pháp cơ bản sau:
Một là, chủ động xây dựng chiến lược về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là quá trình diễn ra thường xuyên, liên tục để đào tạo ra đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên nghiệp, tận tụy, phục vụ nhân dân, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.
Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng dành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đổi mới chương trình, nội dung đào tạo cán bộ cần chú trọng đến việc đào tạo lý luận chính trị, bảo đảm sự liên thông nội dung từ thấp đến cao (từ sơ cấp đến trung cấp, đến cao cấp lý luận chính trị). Chú trọng phát hiện, lựa chọn từ nguồn quy hoạch những cán bộ tiêu biểu xuất sắc đã được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, nhất là cán bộ đã qua thử thách, thực tiễn, có thành tích nổi bật.
Ba là, tăng cường công tác quản lý nhằm đảm bảo chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật học tập; khơi dậy tinh thần ham học, nhất là lý luận chính trị ở đội ngũ cán bộ. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải đề cao trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các bên.
Bốn là, hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Rà soát, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong đó có cơ chế ưu tiên, khuyến khích đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ là người sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện khó khăn. Tháo gỡ các vướng mắc trong chính sách đào tạo, thu hút và sử dụng nhân lực có trình độ chuyên môn cao, nhà khoa học đầu ngành.
Năm là, công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện nhất quán và chặt chẽ theo kế hoạch hàng năm với các hình thức đào tạo, nội dung, chương trình bám sát thực tình hình thực tiễn tại Bệnh viện.
Sáu là, thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ gắn với tinh giản tổ chức, biên chế, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ khoa - phòng; thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, công tác cán bộ và quản lý cán bộ phải đi đôi với phát huy trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu đơn vị, khoa - phòng.
Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng cán bộ sau đào tạo tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ và xác định nhu để có định hướng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo về số lượng lẫn chất lượng.

Tác giả bài viết: CN. Phan Thanh Minh – Phòng TTCB

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Album ảnh bệnh viện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây